Algemene Voorwaarden
Lorre&Florre

1. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de Lorre&Florre -website van BVBA Lorena-Julie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met BVBA Lorena-Julie worden gesloten.
Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling
plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming
met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische
rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten
aan te tasten.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle
transacties met Vul de naam van de vennootschap in zijn onderworpen aan deze algemene
voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar BVBA Lorena-Julie.
Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de
onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing
naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van BVBA Lorena-Julie.


2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt
vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


3. Bestellingen
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien
u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en
facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling
van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een
overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst
kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en
debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de
kaart Visa, MasterCard,
Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, iDEAL en
PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij
niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw
bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden
niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd.
4. Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze.
Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles
aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De
maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle
goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds
gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw
goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen
we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30
dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk
ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is
gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende
artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet
overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met
de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen
de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt
de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet
verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering
door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in
dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet
door de klant werden ontvangen.
5. Artikelen retourneren en ruilen
We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij BVBA Lorena-Julie en
streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan
te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om
het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en
deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele
verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of
betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden
geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de
retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen
samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen
is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte
leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.
6. Garantie
Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of
materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke
factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of
verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de
hoogte. Je kan ons contacteren via contact@lorreflorre.be. We bekijken hoe we een
oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen
in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur
je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op
naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen
uitvoeren.
Lorre&Florre
Garantie
Kerkstraat 19
3920 Lommel
Belgie
Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er
iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo
kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.
7. Producten
Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk
verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de
website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische
beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.
8. Reglementering inzake afstandsverkoop
Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via
de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt
zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw
instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.
Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op contact@lorreflorre.be
 waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op
redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag
de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen
nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze
klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer
het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de
artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle
toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.
9. Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is
van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die
redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer
en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de
uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming
onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te

leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde
artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.
10. Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de
onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient
slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen.
Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.
11. Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen
om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en
weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
12. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van BVBA Lorena-Julie tot
de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.
13. Vragen of klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via contact@lorreflorre.be.
 We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na
ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de
vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.
U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform.
De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr .
14. Veiligheid
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst
maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw
gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt
volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het
‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan.
Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op
'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in
een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding
van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)
15. Contactgegevens
Lorre&Florre
Kerkstraat 19
3920 Lommel
Belgie
16. Maatschappelijke zetel
BVBA Lorena-Julie
Kerkstraat 19
3920 Lommel
Belgie

17. Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van BVBA Lorena-Julie zijn
eigendom of staan onder licentie van BVBA Lorena-Julie of worden gebruikt met
de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.
18. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons BVBA Lorena-Julie, Kerkstraat 19 3920 Lommel
, 011744027, contact@lorreflorre.be
​via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op
de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken
van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft
aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het
besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te
overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.